Baptism of Drew Elliott Sole

Sunday, 1 July 2018 - 12:00pm
Holy Trinity Church